Wie zijn wij?

Wij brengen de lokale leefwereld van de jeugd in kaart. We zijn een team van jonge gedragswetenschappers wat gelooft dat problemen met jongeren het beste opgelost worden door met ze in contact te staan. Door aan te sluiten bij hun leefwereld en met ze in gesprek te gaan, schetsen wij een gedetailleerd beeld van de huidige situatie omtrent risicogedrag (o.a. alcohol- en drugsconsumptie) onder minderjarigen. Met de jeugdkaart introduceren wij een concept waarvan wij geloven dat het een fundamentele bijdrage levert aan de wijze waarop we de gezondheid van de jongeren in onze samenleving waarborgen.

Hoe gaan wij te werk?

Aan de hand van een praktisch onderzoek doen wij kennis op over risicogedrag onder minderjarigen. Deze kennis transformeren wij naar jeugdkaarten. Dit zijn kaarten die inzichtelijk maken op welke locaties jongeren zich bevinden tijdens risicovolle gedragingen en wanneer deze gedragingen plaatsvinden. Door deze kaart is het voor u in één oogopslag duidelijk waar jongeren samenkomen en er kans is op  risicovol gedrag in uw regio.

De jeugdkaart is uit te breiden met onderzoek naar de motieven en weerstanden van zowel de jongeren als hun sociale omgeving. Met motieven bedoelen we de redenen om risicogedrag te vertonen en met weerstanden bedoelen we redenen om hier juist van af te zien. Ten slotte denkt Jeugdkaart mee over hoe preventie- en handhavingsactiviteiten effectief inspelen op de onderzoeksresultaten, dit onderdeel noemen we de interventie.

Wat levert het u op?

Doordat Jeugdkaart in kaart brengt waar, wanneer én waarom er een probleem bestaat, kunnen regio’s daar ingrijpen waar dit het meest effectief is. Zo kunnen er extra controles worden uitgevoerd bij zogenaamde ‘hotspots’, plekken waar (minderjarige) jongeren samenkomen en de kans op risicovol gedrag hoog is, en juist minder controles op plekken waar de risico’s laag zijn. Daarnaast biedt Jeugdkaart inzicht in wat aanknopingspunten zijn voor preventie-maatregelen en wat juist niet. Op deze wijze wordt er met minder middelen meer resultaat geboekt.

De drie modules die wij aanbieden (de jeugdkaart, de motieven en weerstanden, en de interventie) kunnen achtereenvolgend of onafhankelijk ingezet worden. Lees verder voor meer informatie!

Jeugdkaarten

Een jeugdkaart is de eerste module die wij aanbieden. Met een jeugdkaart worden de hotspots in uw gemeente inzichtelijk! Hotspots zijn plekken waar jongeren samenkomen en er een kans is op risicovol gedrag.

Motieven en weerstanden

In deze module worden de motieven en weerstanden van jongeren en andere betrokkenen in kaart gebracht. Pas als u begrijpt waarom personen bepaald gedrag vertonen, kan u dit gedrag bijsturen.

Interventie

Nadat er in kaart is gebracht welke factoren in uw gemeente een rol spelen bij risicogedrag van minderjarigen is het zaak om de juiste methode te kiezen om deze factoren aan te pakken.

© Copyright - Jeugdkaart